Ekonomika niemiecka

01
08

2017
06:50

Video | Brak komentarzy

Pikieta pod konsulatem Niemiec we Wrocławiu

02
09

2014
06:25


Od 1:13

Varia, Video | Brak komentarzy

Komórka Merkel

29
10

2013
11:16

Kontrola podstawą zaufania – to sowieckie hasło przychodzi na myśl w kontekście doniesień o inwigilacji stosowanej przez Amerykanów wobec polityków RFN, ich najważniejszego sojusznika w ramach NATO. Ale odkładając na bok ironię, spójrzmy na tę kwestię z pozycji polityki realnej.

Cała Europa i pół świata ma historyczne powody do nieufności wobec Niemiec. Co prawda można powiedzieć, że rany, jakie spowodowała pierwsza, a zwłaszcza druga wojna światowa, uległy zabliźnieniu, ale ciągle są widoczne we wschodniej części naszego kontynentu, z nierozwiązaną do tej pory kwestią odszkodowań za zniszczenia wojenne. Niepokój musi budzić także kurs polityczny przyjmowany przez ponownie zjednoczone Niemcy. Bez skrupułów dążą one do hegemonii wewnątrz Unii Europejskiej i do czerpania korzyści ekonomicznych z tej pozycji. Fakt, że nie wszyscy dostrzegają to zagrożenie, jest zasługą pracowitości i sprawności niemieckiej agentury wpływu.

Publicystyka | Brak komentarzy

Globalna destabilizacja

10
10

2013
11:31

Grupa G20, jak wiadomo, obejmuje 20 najwyżej rozwiniętych oraz gospodarczo wschodzących krajów świata. Jej trzon stanowią uznane potęgi ekonomiczne, ale także szybko rozwijające się gospodarczo kraje dawnego tzw. Trzeciego Świata.

W jej skład nie wchodzi Polska, co ze strony społeczności międzynarodowej jest dobitnie krytyczną recenzją efektów gospodarczych polskiej transformacji. Ostatni szczyt grupy odbył się w Rosji, w Sankt Petersburgu. W formalnym porządku obrad figurowały sprawy gospodarcze, zwłaszcza kwestie podatkowe, ale szczyt został zdominowany przez problem syryjski, który nie figurował w oficjalnym programie spotkania.

Polityka | Brak komentarzy

Siła i buta

21
09

2013
11:28

W niedzielę Niemcy wybiorą nowy Bundestag składający się z 598 deputowanych. Tradycyjnie rywalizują ze sobą dwie największe niemieckie partie: chadecka CDU/CSU i socjaldemokratyczna SPD.

Potencjalnym sojusznikiem chadeków jest FDP, natomiast socjaldemokraci mogą liczyć na koalicję z partią Zielonych. Według sondaży przedwyborczych szanse są niemal równe, jednak ze wskazaniem na chadeków, którzy mogą jeszcze sięgnąć po wariant wielkiej koalicji, a więc porozumienia z socjaldemokratami. W tej sytuacji jest prawie pewne, że kanclerz Angela Merkel będzie sprawować swój urząd po raz trzeci z rzędu.

Publicystyka | Brak komentarzy

Ten film to realizacja niemieckiej polityki historycznej

27
03

2013
12:54

Serial telewizji ZDF „Nasze matki, nasi ojcowie” („Unsere Mütter, Unsere Väter”), to konsekwentna niemiecka polityka historyczna, która zmierza do „podzielenia się” winą za zbrodnie holokaustu z Europą. Zresztą zostało to zasygnalizowane już parę lat temu i jest konsekwentnie realizowane. W tygodniku „Der Spiegel” postawiono tezę, że holokaust to nie wina Niemców ( artykuł z 2009 r. pt. „Wspólnicy. Europejscy pomocnicy Hitlera w mordowaniu Żydów”), ale całej Europy, a przede wszystkim tej części przez nich podbitej. Więc mamy do czynienia z konsekwentną realizacją tego założenia. I jak się okazuje, bardzo sprawnie wciela się w życie niemiecką politykę historyczną. Chodzi o świadome zamazywanie historii.

Historia | Brak komentarzy

Niemiecki cień nad RAŚ

26
01

2013
09:18

W trakcie ostatniego, VI marszu dla autonomii zorganizowanego przez Ruch Autonomi Śląska zwracał uwagę wielki transparent głoszący: „Górny Śląsk w Europie Regionów”. Przypomnijmy, że po raz pierwszy wariant „Europa Regionów” zastosowano wobec Jugosławii z powszechnie znanymi skutkami.

Generał Pierre-Marie Gallois, swego czasu doradca gen. Charles’a de Gaulle’a i wybitny francuski geopolityk, twierdził, że za krwawym rozbiorem Jugosławii kryły się niemieckie tajne służby, niemieckie pieniądze, niemiecka dyplomacja i niemieckie dostawy broni. Potwierdzają to zresztą niektórzy autorzy niemieccy.

Zemsta za opór

Plany likwidacji państwa jugosłowiańskiego zrodziły się jeszcze w epoce zimnej wojny. W kontaktach z politykami zachodnioniemieckimi wysokiego szczebla, jakie generał de Gaulle miał w latach sześćdziesiątych, nieustannie pojawiała się z ich strony myśl o konieczności rozczłonkowania Jugosławii.

Polityka | Brak komentarzy

Niespłacony rachunek

03
09

2012
11:33

Spośród krajów, które najbardziej ucierpiały gospodarczo w czasie II wojny światowej, na pierwszym miejscu znajduje się Polska. Dokładny rachunek strat i zniszczeń, jakie ponieśliśmy, został sporządzony przez Biuro Odszkodowań Wojennych w 1947 roku. Sprawozdanie BOW podkreślało wysoki wskaźnik strat biologicznych Polski – ponad 6 mln uśmierconych, 1,14 mln osób dotkniętych ciężką chorobą, 590 tys. okaleczonych. Obliczono, że straty wynikłe z biologicznego osłabienia Narodu stanowią 29 proc. strat gospodarczych. Rachunek BOW dotyczył tzw. ziem dawnych, które po 1945 r. znalazły się w granicach nowego terytorium Polski. Zostały więc z niego wyłączone zabużańskie tzw. ziemie utracone, a na zachodzie Ziemie Odzyskane. Dokonując swoich obliczeń, BOW wprowadziło pojęcie strat pośrednich i bezpośrednich. Te pierwsze obliczono na 16,8 mld dolarów amerykańskich, drugie – na 32,4 mld dolarów (według wartości z 1938 roku). Ogół strat gospodarczych Polski wyniósł więc 49,2 mld dolarów (dzisiejsza wartość to ok. 800 mld dolarów).

Publicystyka | Brak komentarzy

W trybach nowego bloku

02
05

2012
10:09

Dylemat niemieckich wielkomocarstwowych ambicji ujmowany jest następująco: Niemcy są za duże jak na Europę, za małe jak na świat. Żeby więc odgrywać rolę mocarstwa światowego, muszą poszukiwać partnera, który swoimi zasobami powiększyłby ich potencjał. Znajdują go w Rosji.

Myśl o stworzeniu osi Berlin – Moskwa nie jest także obca kołom rosyjskim. Już uważani za pionierów geopolityki rosyjskiej gen. Milutin i gen. Wandam postulowali stworzenie bloku geopolitycznego sięgającego od Atlantyku do Pacyfiku, opartego na przymierzu niemiecko-rosyjskim. Także inicjator kolei transsyberyjskiej min. Siergiej de Witte był przekonany, że kolej ta stanie się komunikacyjnym kośćcem wielkiej eurazjatyckiej przestrzeni, spinając brzegi Atlantyku z brzegami Oceanu Spokojnego.

Publicystyka | Brak komentarzy

Tyle praw dla Niemców w Polsce, ile dla Polaków w Niemczech

26
03

2010
10:40

Z prof. dr. hab. Tadeuszem Marczakiem, kierownikiem Zakładu Studiów nad Geopolityką Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, rozmawia Marek Zygmunt

Publicystyka | Brak komentarzy

Brakuje symetrii w traktowaniu

24
03

2010
10:43

Uważam, że tolerowanie już istniejących i aprobata nowych dwujęzycznych tablic będzie kolejnym wyrazem kapitulacji strony polskiej wobec żądań niemieckich i potwierdzeniem nierównoprawności w naszych stosunkach dwustronnych. Niestety, wielu reprezentantów strony niemieckiej uważa już fakt uprzywilejowania mniejszości niemieckiej za naturalny i nierodzący po stronie niemieckiej konieczności identycznego traktowania Polaków w Niemczech.

Publicystyka | Brak komentarzy

Zjednoczone Niemcy mają plan dla Europy

09
11

2009
10:47

Z prof. dr. hab. Tadeuszem Marczakiem z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego rozmawia Marek Zygmunt

20 lat temu obalony został mur berliński, wkrótce potem doszło do zjednoczenia Niemiec. Konfiguracja polityczna w Europie uległa całkowitej przebudowie. W przypadku Polski i Niemiec wiele mówiło się po zmianach 1989 r. o pojednaniu. Piękna idea, ale cały czas trzeba mieć na uwadze również okoliczności historyczne…
– Oczywiście, że tak. Mówiąc o roli Niemiec w Europie i na świecie, o stosunkach polsko-niemieckich, trzeba podkreślić, że wydarzenia roku 1989 były konsekwencją tego, czego byliśmy świadkami w Polsce w 1980 r. – powstania „Solidarności”. Właśnie dzięki wydarzeniom na polskim Wybrzeżu możliwa była transformacja dawnego bloku komunistycznego. Bez tego epokowego wydarzenia nie byłoby możliwe to, co określa się teraz jako obalenie muru berlińskiego, ani w dalszej konsekwencji proces zjednoczenia Niemiec.

Polityka | Brak komentarzy